Skargi

Skargi na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych
Lp. Data
wpływu
Zgłoszona przez Na kogo Data
rozpatrzenia
Stanowisko Komisji Przekazano do
1            
2            
3            
4            
5            
6            
Podstawy prawne
 • Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
  Źródło: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994)
 • Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. (...)
  § 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Skarga – w znaczeniu ogólnym, wypowiedź, w której ktoś uskarża się na coś. W języku prawnym mianem skargi nazywa się odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym, który przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Źródło: Wikipedia
Ostatnio zmienianypiątek, 21 grudzień 2018 07:14

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa