Petycje

Petycje zgłoszone do organów Gminy Kłodawa

Lp. Data
wpływu
Zgłoszona przez Treść
(skan)
Data
rozpatrzenia
Sposób załatwienia Odpowiedź
(skan)
1            
2            
3            
4            
5            
6            
Podstawy prawne
  • Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
    Źródło: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994)
  • Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
    Źródło: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) 
  • Petycja (z łac. petitio od czasownika petere 'prosić, żądać, wymagać') – pismo zawierające jakieś żądanie, zwłaszcza postulujące zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszącego podmiotu, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Petycję składa się bądź przedstawia. W potocznym rozumieniu petycją nazywa się dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu.
    Źródło: Wikipedia

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 21 grudzień 2018 07:19

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa