Interpelacje

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Wójt (lub osoba przez niego wyznaczona) jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kłodawa oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W kadencji 2009-2023 zostały złożone interpelacje:

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

© Rada Gminy Kłodawa